Mestre en educación física, Lugo

Plan de estudios maxisterio Educación Física Lugo

  Publicación Plano de Estudios, Resolución 16 decembro de 1993 (B.O.E. 18 xaneiro de 1994)    

  Home Page

 

1º CURSO

T

P

TO

 

 

 

 

 

 

TRONCAIS

 

 

 

101

CONCEPTOS FUNDAMENTAIS DA DIDÁCTICA (2º C)

3

1

4

102

EXPRESIÓN MUSICAL E A SÚA DIDÁCTICA (2º C)

1

1

2

103

EXPRESIÓN PLÁSTICA E A SÚA DIDÁCTICA (2º C)

1

1

2

104

EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE (A)

3

5

8

105

PRÁCTICAS ESCOLARES I

0

2

2

106

PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN E DO DESENV.NA IDADE ESCOL (A)

6

2

8

107

Tª E INSTITUCIÓNS CONTEMPORÁNEAS DA EDUCACIÓN (1º C)

3

1

4

108

LINGUA FRANCESA E A SÚA DIDÁCTICA (1º C)1

3

1

4

109

LINGUA INGLESA E A SÚA DIDÁCTICA (1º C)1

3

1

4

110

BASES BIOLÓXICAS E FISIOLÓXICAS DO MOVEMENTO (A)

4

2

6

112

LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLA (1º C)

2

1

3

 

 

OBRIGATORIAS

 

 

 

113

LINGUA E LITERATURA GALEGA (2º C)

2

1

3

114

ANTROPOLOXÍA DA EDUCACIÓN (1º C)

3

1

4

115

EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL (A)

6

2

8

 

 

 

 

 

 

OPTATIVAS

 

 

 

121

CONXUNTO INSTRUMENTAL ESCOLAR (1º C)

3

1

4

122

MÚSICA OCCIDENTAL E DOUTRAS CULTURAS (1º C)

3

1

4

123

PEDAGOXÍA DA AUDICIÓN MUSICAL (2º C)

3

1

4

124

PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS (A)

4

2

6

125

RELIXIÓN I (FUNDAME. DO FEITO REL. RELIX. E CULT) (A)

5

1

6

127

XOGOS POPULARES (2º C)

3

1

4

128

ACTIVIDADES FÍSICAS NO MEDIO ACUÁTICO (A)

3

1

4

129

INSTALACIÓNS E MATERIAIS (1º C)2

3

1

4

130

PRIMEIROS AUXILIOS (2º C)

2

2

4

131

ÉTICA (2º C)

3

1

4

                                                                               

 

2º CURSO

T

P

TO

 

 

 

 

 

 

TRONCAIS

 

 

 

201

BASES PSICOLÓXICAS DA EDUCACIÓN ESPECIAL (1º C)

3

1

4

202

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO CURRICULAR (1º C)

3

1

4

203

NOVAS TECNOLOXÍAS APLICADAS A EDUCACIÓN (2º C)

2

2

4

204

ORGANIZACIÓN DO CENTRO ESCOLAR (2º C)

3

1

4

205

PRÁCTICAS ESCOLARES II

0

15

15

206

APRENDIZAXE E DESENVOLVEMENTO MOTOR (A)

3

3

6

207

DIDÁCTICA DA EDUCACIÓN FÍSICA (A)

4

4

8

208

DIDÁCTICA DAS MATEMÁTICAS (2º C)

2

2

4

209

TEORÍA E PRÁCTICA DO ACONDICIONAMENTO FÍSICO (A)

3

3

6

 

 

 

 

 

 

OBRIGATORIAS

 

 

 

211

EXPRESIÓN CORPORAL (1º C)

2

2

4

 

 

 

 

 

 

OPTATIVAS

 

 

 

221

TEXTOS LITERARIOS GALEGOS (1º C)

3

1

4

222

RELIXIÓN II (FUNDAM. DO FEITO CRISTIAN. TEOLOXÍA) (A)

5

1

6

223

ACTIVIDADES FÍSICAS DE TEMPO LIBRE (A)

3

3

6

224

DEBUXO (A)

4

2

6

229

MÚSICA E MOVEMENTO (1 C)

3

1

4

230

PEDAGOXÍA DO CANTO ESCOLAR (1 C)

3

1

4

231

TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATORIO (2º C)

2

2

4

232

BIOMECÁNICAS DOS MOVEMENTOS (A)

4

2

6

233

HISTORIA DA EDUCACIÓN FÍSICA (2º C)

3

1

4

                                                                                            

 

3º CURSO

T

P

TO

 

 

 

 

 

 

TRONCAIS

 

 

 

301

BASES PEDAGÓXICAS DA EDUCACIÓN ESPECIAL (2º C)

3

1

4

302

PRÁCTICAS ESCOLARES III

0

15

15

303

DIDÁCTICA DAS CIENCIAS DA NATUREZA (1º C)

1

1

2

304

DIDÁCTICA DO MEDIO SOCIAL E CULTURAL (1º C)

2

0

2

305

SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN (2º C)

3

1

4

306

DIDÁCTICA DA LINGUA E DA LITERATURA (2º C)

2

1

3

 

 

 

 

 

 

OBRIGATORIAS

 

 

 

311

DESENV. CURRIC. DO COÑECEM. DO MEDIO SOC. E CUL. (2º C)

1

1

2

312

DESENV. CURRIC. DO COÑECEM. DO MEDIO NATURAL (2º C)

1

1

2

313

ACTIVIDADES FÍSICAS ORGANIZADAS (A)

4

2

6

314

DIDÁCTICA E FUND. DA EDUCACIÓN PARA A SAÚDE (A)

5

2

7

315

ACTIVIDADES NA NATUREZA (2º C)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

OPTATIVAS

 

 

 

321

RELIXIÓN III (PEDAGOX. E DIDACT. DA RELIXIÓN) (A)

5

1

6

322

VARIEDADES LINGÜÍSTICAS DO GALEGO (2º C)

2

2

4

327

DIDÁCTICA DA XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA (1º C)

3

1

4

328

HISTORIA DO MUNDO ACTUAL (1º C)

3

1

4

330

ÉTICA PARA A PAZ (1º C)

3

1

4

331

SOCIOLOXÍA DA MARXINACIÓN (1º C)

3

1

4

332

SOCIOLOXÍA DE GALICIA (1º C)

3

1

4

333

EXPRESIÓN CORPORAL II (A)

3

3

6

334

EXPRESIÓN FÍSICA ESPECIAL II (A)

3

3

6

1 A elixir unha. A non elixida poderá cursarse como de libre elección.

2 Materia sen dereito a docencia. Soamente poderanse matricular alumnos repetidores                                                                                                        

Curso

Troncais

Obrigat.

Optativas

Libre Configur.

Total Créditos

Primeiro

43

15

6

-

64

Segundo

55

4

6

9

74

Terceiro

30

20

10

12

72

TÍTULO

128

39

22

21

210

                                    

Fin de carreira • Esíxese a realización dun "Practicum" desglosado en tres períodos temporais e cunha carga equivalente a 32 créditos troncais  • Prácticas Escolares I (2º C) 2 créditos  • Prácticas Escolares II (2º C) 15 créditos • Prácticas Escolares III (2º C) 15 créditos 

Equivalencias en créditos • Poderanse outorgar 20 créditos (troncais, obrigatorios, optativos ou de libre configuración) por estudios cursados no marco de convenios internacionais asinados pola Universidade (3 meses).              

                                  

Plano Vello

Plano Novo

 

 

101 Pedagoxía

107 Teoría e Institucións Contempor. da Educación

212 Didáctica Xeral

101 Conceptos Fundamentais da Didáctica 202 Deseño e Desenvolvemento Curricular

102 Psicosocioloxía I

106 Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade escolar

317 Psicosocioloxía II

305 Socioloxía da Educación

312 Organización Escolar

204 Organización do Centro Escolar

326 Prácticas Escolares

105 Prácticas Escolares I 205 Prácticas Escolares II 302 Prácticas Escolares III

324 Didáctica das Ciencias Naturais

303 Didáctica das Ciencias da Natureza

352 Didáctica das Ciencias Sociais

304 Didáctica do Medio Social e Cultural

105 Expresión Plástica I

103 Expresión Plástica e a súa Didáctica

218 Música 313 Didáctica da Música

102 Expresión Musical e a súa Didactica

354 Didáctica das Matemáticas

208 Didáctica das Matemáticas

353 Didáctica da Lingua e da Literatura

306 Didáctica da Lingua e a Literatura

106 Lingua Galega I

113 Lingua e Literatura Galega

103 Lingua española I

112 Lingua e Literatura Española

107/108 Lingua Extranxeira I

108/109 Lingua Estranxeira e a súa Didáctica

216 Didáctica da Educación Física

207 Didáctica da Educación Física

109 Educación Física

104 Educación Física de Base

363 Hixiene Escolar

XXX Fundamentos de Educación para a Saúde

241 Filosofía

114 Antropoloxía da Educación

Xeografía e Historia de Galicia

327 Didáctica da Xeografía e Historia de Galicia

332 Literatura Galega

221 Textos Literarios Galegos

251 Relixión I

125 Relixión I (Fundamentos do Feito Relixioso)

263 Ensinanzas Pretecnolóxicas

124 Procedementos Plásticos

117 Debuxo

224 Debuxo

252 Ética I 351 Ética II

131 Ética

242 Historia Universal 362 Historia de España

328 Historia do Mundo Actual

                          Home Page